Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie služieb spoločnosťou Airsports s.r.o.
(ďalej len „VOP“)

Zmluvné strany:

Predávajúci: Spoločnosť Airsports s.r.o., Severná 1408/17, 974 01 Banská Bystrica

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo 46871/S.
IČO: 55 587 119
DIČ: 2122031329

Kupujúci: Fyzická, prípadne právnická osoba

Obdarovaný: Osoba, ktorá môže čerpať objednané služby (tovar) na základe darovanej darčekovej poukážky kupujúcim.

Predmet zmluvy:

Predmetom zmluvy je zabezpečenie realizácie objednaných služieb a dodanie tovaru ponúkaných prostredníctvom stránky www.airsports.sk, www.paragliding-tandem.sk

Spôsob objednávania:

Objednávať je možné on-line priamo na stránkach predávajúceho, prostredníctvom emailu poukazy@airsports.sk  alebo telefonicky na čísle +421 944 369 496. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári, či zaslanie potrebných fakturačných údajov prostredníctvom emailu, alebo inou formou.

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje:

Dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Dodať darčekovú poukážku oprávňujúcu zákazníkovi čerpať druh a množstvo služieb v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Zabezpečiť realizáciu druhu a množstva služieb zákazníkovi na základe preukázania sa darčekovou poukážkou.

Predávajúci nezodpovedá za:

Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
Za poškodenie zásielky zavinené poštou.

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť.
Zaplatiť za služby, resp. tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
Kupujúci môže zakúpenú darčekovú poukážku darovať obdarovanému (obdarovaný musí spĺňať všetky podmienky na realizovanie aktivity).
V tom prípade kupujúci stráca nárok na čerpanie objednanej aktivity a tento nárok prechádza na obdarovaného.

Platobné podmienky

Ponukové ceny uvedené na stránke www.airsports.sk, www.paragliding-tandem.sk, sú platné v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Faktúra vystavená na základe objednávky medzi kupujúcim a predávajúcim je súčasne daňovým dokladom, dodacím a záručným listom. Dodanie služby, alebo tovaru kupujúcemu, či obdarovanému je možné až po jeho úplnom zaplatení.

Darčekový poukaz a faktúru je možné zaslať emailom.

Kupujúci má možnosť spôsobu úhrady služby:

• Službu je možné zaplatiť prevodom na účet.

Dodacie podmienky

Dodacia doba začína plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky. Pri bezhotovostnej platbe, prevodom na účet, začína plynúť dodacia doba odo dňa prijatia platby na náš účet.

Rezervácia termínu objednaných služieb a ich realizácia

V prípade objednania služby prostredníctvom stránky www.airsports.sk, www.paragliding-tandem.sk bude kupujúcemu vystavená a dodaná darčeková poukážka s unikátnym číslom a názvom aktivity oprávňujúca kupujúceho čerpať objednané služby. Vzhľadom na to, že naša aktivita je veľmi závislá od počasia, rezervácie vzdialených termínov nerobíme ani nie je možné si nárokovať uplatnenie na konkrétny vzdialený termín.  

Kupujúci, resp. obdarovaný môže zaregistrovať darčekovú poukážku na stránke www.airsports.sk vyplnením registračného formulára na základe čoho mu budú chodiť upozornenia (notifikácie) na ponúkané možnosti. Upozornenia sú posielané zvyčajne 1-2 dni vopred pred plánovaným termínom a spôsob prihlásenia sa na službu je definovaný v notifikácií.

Zákazníci bez registrácie sa môžu informovať telefonicky avšak o možnostiach vieme informovať maximálne 3 dni vopred.

Kupujúci, resp. obdarovaný odovzdá darčekovú poukážku realizátorovi aktivity. Realizátor aktivity na základe darčekovej poukážky poskytne kupujúcemu, resp. obdarovanému objednanú službu.
Rezervácia termínu je záväzná a nie je možné ju bez udania vážnych dôvodov meniť. V prípade udania vážneho dôvodu je možné zmenu termínu akceptovať len ak je táto skutočnosť oznámená v dostatočnom predstihu aby bola zmena rezervácie možná. Doba platnosti darčekovej poukážky je uvedená na darčekovej poukážke. V tomto období je kupujúci, resp. obdarovaný oprávnený čerpať objednané služby, v opačnom prípade stráca nárok na poskytnutie vybranej služby bez nároku uplatnenia si akejkoľvek náhrady, či vzniknutej náhrady škody.

V prípade, že kupujúci mal záujem o čerpanie poukážky v dohodnutom období a samotné zrealizovanie nebolo z technických príčin možné, má zákazník nárok na bezplatné preloženie termínu.

Storno objednávky

V zmysle § 9 a nasl. Zákona 108/2000 Z.z. je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 kalendárnych dní od dodania tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné. Toto písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy je nutné zaslať spolu s tovarom, darčekovým poukazom, dokladom o jeho kúpe a číslom účtu, na ktorý má byť vrátená suma poukázaná.

Predávajúci je povinný vrátiť plnú sumu za tovar do 10 kalendárnych dní od doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s tovarom.

V prípade, že kupujúci chce od zmluvy odstúpiť po uplynutí 7 dní od doručenia, je možné vrátiť darčekovú poukážku do 30 dní od jej vystavenia. V takomto prípade bude kupujúcemu účtovaný storno poplatok vo výške 50€ z celkovej hodnoty poukazu. O túto sumu bude znížená suma zaslaná na účet kupujúcemu.

Nevyužité poukazy zakúpené za cenníkové, či akciové ceny môže predĺžiť dodávateľ po skončení ich platnosti na požiadanie zákazníka za podmienok podľa aktuálneho cenníka “Predĺženia poukazov”. Poukaz môže byť predĺžený na dobu 2, 6 a 12 mesiacov.

Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia zmluvných povinností kupujúcim, resp. v prípade nemožnosti realizácie objednanej služby zo strany externého dodávateľa.

Ochrana osobných údajov zákazníka

Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje odberateľa za účelom riadneho vybavenia objednávky a za účelom poskytnutia informácií k službám. Zákazník odoslaním objednávky vyjadruje súhlas so zhromažďovaním osobných údajov. V prípade použitia údajov na zasielanie emailových informácií dodávateľa, má zákazník možnosť požiadať o zrušenia zasielania, pričom jeho žiadosti dodávateľ vyhovie.